Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στην Αγραπιδιά Δομοκού

Δήμος Δομοκού: Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο), στην Τοπ. Κοιν. Αγραπιδιάς

Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Έχοντας υπόψιν την αρίθμ. 3/15/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ότι:
Την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄-10:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Αγραπιδιάς θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Τοπ. Κοινότητα Αγραπιδιάς (Αναψυκτήριο).     
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη, ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως την συμπλήρωση έξι ετών.
Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος μίσθωσης για μία ακόμη τετραετία (4ετία) ύστερα από έγκαιρη κατάθεση αίτησης του μισθωτή. Επίσης μπορεί να χορηγηθεί παράταση πέραν της δεκαετίας για δύο (2) ακόμη χρόνια σύμφωνα με το Π.Δ. 34/95 μέχρι την συμπλήρωση δωδεκαετίας (12ετίας).
Επίσης για άλλα τέσσερα (4) έτη έως την συμπλήρωση 16ετίας.
Κατώτατο όριο μισθώματος και τιμή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των τριάντα ΕΥΡΩ (30,00) μηνιαίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία  πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, (α.) ασφαλιστική ενημερότητα, (β.) φορολογική ενημερότητα, (γ.) δημοτική ενημερότητα (δ) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και  (ε.) ως  εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, ποσού ίσου με το 1/10 του συνόλου των μισθωμάτων ήτοι: διακόσια δέκα έξι (216,00€) ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού μισθώματος που θα προκύψει από την δημοπρασία.
Σε περίπτωση παράτασης της µίσθωσης πέραν της εξαετίας και µέχρι της συμπληρώσεως της δεκαετίας (10ετίας) υπογράφεται συμπληρωτικό συμφωνητικό µεταξύ του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και του εκμισθωτή Δήμο Δομοκού, συμπληρώνεται με πρόσθετη εγγυητική επιστολή   ποσού ίσου με το 10 επί του συμβατικού ποσού για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης (10ετία) χωρίς να επιστραφεί η αρχική εγγυητική επιστολή τήρησης των όρων της βασικής διακήρυξης.
Επίσης συμπληρωματικό συμφωνητικό υπογράφεται και στην περίπτωση παράτασης της μίσθωσης για 12ετία, συμπληρώνεται δε με νέα εγγυητική επιστολή χωρίς να επιστραφούν οι προηγούμενες εγγυητικές επιστολές
Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-          
Συνημμένο
Ανακοίνωση επαναληπτικής δημοπρασίας.
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment