Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων της Τοπ. Κοιν. Παναγιάς Δομοκού

Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Έχοντας υπόψιν την αρίθμ. 27/192/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,                  
προκηρύσσει ότι:
Την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄-11:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Παναγιάς θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων της Τοπ. Κοιν. Παναγιάς ως εξής:
α) Σχολικό Αγροτεμάχιο στην θέση «ΠΥΡΓΑΚΟΣ» έκτασης οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (8.500 τ.μ.)
β) Σχολικό Αγροτεμάχιο στην θέση «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» έκτασης χιλίων ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (1.090 τ.μ.)
γ) Σχολικό Αγροτεμάχιο στην θέση «ΝΗΣΙ» έκτασης χιλίων τετρακοσίων σαράντα τετραγωνικών μέτρων (1.440 τ.μ.)
δ) Σχολικό Αγροτεμάχιο στην θέση «ΝΤΙΡΑ» έκτασης χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 τ.μ.)
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους  (μέχρι Οκτώβριο 2019)
Πρώτη προσφορά έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) ανά στρέμμα για κάθε χρόνο και θα καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου στον τέλος της καλλιεργητικής περιόδου  (30 Οκτωβρίου) κάθε έτους σύμφωνα με Βεβαιωτικό κατάλογο που θα συντάσσετε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού.
Για να λάβει κανείς μέρος στην δημοπρασία καλείται να προσκομίσει Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας από τον Δήμο Δομοκού (Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο), Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 121,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.- 
      
Microsoft Office document icon Περιληπτική διακήρυξη.
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment