Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    2η / 2016

ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την:   29 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα:      Δευτέρα και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  

α' Προηγούνται..

1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.

2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2016
1ο "Έκδοση Ψηφίσματοςγια την καθιέρωση «Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας (ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 491/17-2-2016 έγγραφο της ΚΕΔ)
" Δήμαρχος 17η
2ο Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμαρχος 18η
3ο Κλήρωση ενός Δημοτικού Συβούλου ως μέλος στην Επιτροπή Κατάρτισης του Ετήσιου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2015 Γραφείο Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης 19η
4ο Έγκριση της αριθμ 1/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δομοκού που αφορά στην" Κατάρτιση Έκθεσης Πεπραγμένων, έτους 2015" Δήμαρχος 20η
5ο Ορισμός Προέδρου του Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων, κινηματογράφων Ν. Φθιώτιδας έτους 2016 Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 21η
6ο Εγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Ν. Μοναστηρίου Δήμου Δομοκού Γραφείο Παιδικών Σταθμών 22η
7ο Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 06 "Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Τεχνική Υπηρεσία 23η
8ο Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Τεχνική Υπηρεσία 24η
9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ομβριακής" Τεχνική Υπηρεσία 25η
10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή Κρασπέδων στην Τ.Κ. Παλαμά" Τεχνική Υπηρεσία 26η
11ο Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση Αγροτικού δρόμου από Τ.Κ. Γαβρακίων έως ιδιοκτησία Σπέντζου" Τεχνική Υπηρεσία 27η
12ο Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση Αγροτικού δρόμου από Τ.Κ. Βαρδαλή έως Ε.Γ.Σ" Τεχνική Υπηρεσία 28η
13ο Έγκριση Περιβαλλοντικής Ανόρυξης Γεώτρησης στην Τ.Κ. Πετρωτού Τεχνική Υπηρεσία 29η
14ο Έγκριση υδρογεωλογικής ανόρυξης γεώτρησης στην Τ.Κ. Πετρωτού Τεχνική Υπηρεσία 30η
15ο Έγκριση της οριστικής μελέτης διαμόρφωσης πεζοδρομίου μεταξύ Τ.Κ. Σοφιάδας-Οικισμού Πετριλίων Τεχνική Υπηρεσία 31η
16ο Έγκριση μετατώπισης Αντλιοστασίων ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου Δήμαρχος 32η
17ο Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Τ.Ο.Ε.Β. Δημ. Ενότητας Ξυνιάδας Οικονομική Υπηρεσία 33η
18ο Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Τ.Ο.Ε.Β. 5ης Ζώνης Θεσσαλιώτιδος Οικονομική Υπηρεσία 34η
19ο Έγκριση Απολογισμού - Ισολογιμού οικονομικού έτους 2014 του Τ.Ο.Ε.Β. 6ης Ζώνης Θεσσαλιώτιδος Οικονομική Υπηρεσία 35η
20ο Έγκριση συμμετοχής στην Πανελλήνια Εθελοντική Καμπάνια Καθαρισμού 2016 Πρόεδρος Δ.Σ. 36η
21ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης  των «Βραβείων Αειφόρου Σχολείου 2016» Πρόεδρος Δ.Σ. 37η
22ο "Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Δομοκού στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με τίτλο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ΣΧΕΤ: To αριθμ 1/26-1-2016 έγγραφο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
" Δήμαρχος 38η
23ο Διάθεση πίστωσης σχετικά με τον εορτασμό της 7ης Μαρτίου 1878 στην Τοπική Κοινότητα Παλαμά. Δήμαρχος 39η
24ο Διάθεση πίστωσης σχετικά με τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας στο Δήμο Δομοκού. Πρόεδρος Δ.Σ. 40η
25ο Καθορισμός εκδηλώσεων και Διάθεση πίστωσης σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821. Πρόεδρος ΔΣ 41η
26ο Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς (ΣΧΕΤ: Η αριθμ 17/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) Οικονομική Υπηρεσία 42η
27ο Υποβολή και έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων - εξόδων Δήμου Δομοκού, μηνών Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ.17-5/15-6-1959 (Σχετ: Η αριθμ 18/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού) Οικονομική Υπηρεσία 43η
28ο Υποβολή και έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων - εξόδων Δήμου Δομοκού, μηνός Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ.17-5/15-6-1959 (Σχετ: Η αριθμ 25/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού) Οικονομική Υπηρεσία 44η
29ο Υποβολή και έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων - εξόδων του ΝΠΔΔ, Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού) μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ.17-5/15-6-1959 (Σχετ: Η αριθμ 33/2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού Πρόεδρος του Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού. 45η
30ο Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Δομοκού για το έτος 2016 (ΣΧΕΤ: Η αριθμ 27/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ) Δήμαρχος 46η
31ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού, οικ. έτους 2016 (ΣΧΕΤ: Η αριθμ 5/2016 απόφαση του ΔΣ του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δομοκού) Πρόεδρος του Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού 47η
32ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετησίου Προγράμματος Δράσης και Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δήμου Δομοκού, έτους 2016 (ΣΧΕΤ: Ηαριθμ 22/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού) Δήμαρχος 48η
33ο Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ έτους 2016 Γραφείο Προσωπικού 49η


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Νικόλαος Καλημέρης

Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment