Δήμος Δομοκού: Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
«Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007».
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την 5/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών στον Ο.Ε.Υ. των δήμων, γιατί συνίστανται απευθείας από το νόμο.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1-1-2013 σύμφωνα με τις περιπτ. 1 και 2 της υποπαρ. ΣΤ. 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ22/12.1.2012 τεύχος Α΄).
3. Την αριθ.948/27-1-2016 Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δομοκού οικ.έτους 2016.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού, όπως αυτός ισχύει Φ.Ε.Κ. 2886/τ.Β’ /20.12.2011)
6. Την ανάγκη επικουρίας σε τεχνικά θέματα του Δήμου και κάθε άλλη εργασία που θα ανατίθεται από το Δήμαρχο.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1) Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου ως εξής:
Ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη (Π.Ε. ή Τ.Ε), σε Τεχνικά θέματα – Έργων Υποδομής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν :
Α)  Ελληνική ιθαγένεια.
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται ξεχωριστά από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Πολιτικών Μηχανικών ή πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, ή αντίστοιχα των ανωτέρω, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Δ) Πτυχίο γνώσης Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον σε επίπεδο: first certificate – level B2).
      Γνώση Γαλλικής γλώσσας (τουλάχιστον σε επίπεδο: Delf B1).
2)  Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/2007 ότι δεν έχουν το κόλλημα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 17 του Ν. 3584/2007 και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους, εντός πέντε [5] εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δομοκού.
3)  Η πλήρωση της μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το προσωπικό που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
4) Ο Ειδικός Συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.
5)  Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη  διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί.
6) Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού.
7) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον Τύπο ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δομοκού, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Δομοκού – Πλατεία Μουσών 1, Τ.Κ 35010, και στον αρμόδιο υπάλληλο (κ.Κεφαλάς Κυριαζής – τηλ.: 22323 50210) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ
Συνημμένο
PDF icon Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment