Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, έτους 2016»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμαρχος Δομοκού , έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, την υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του  Π.δ. 60/2007     
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, έτους 2016» για τον Δήμο Δομοκού. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 286.085,70 €  με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την μελέτη που συνέταξε o Δήμος Δομοκού  και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Ειδικά για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Φθιώτιδας. Κριτήριο κατακύρωσης για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών είναι η  χαμηλότερη τιμή.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των υποομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε υποομάδας ( άρθρο 3, παρ.6, περ β. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμαςτου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
22-1-2016 και ώρα 09:00
26-1-2016 και ώρα 14:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγησης των προσφορών : 29 – 01 – 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδια πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων και λιπαντικών, και εφόσον για την περίπτωση των καυσίμων διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων.
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος που προσφέρεται από το διαγωνιζόμενο.
Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού και θα πάρουν τις σχετικές πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Δομοκού, κ. Δημήτριος Μπακοστεργιος & Λιάγκας Γεώργιος, τηλ.: 2232022385 - 2232350508, φαξ: 2232023012, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.domokos.gr  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε:
Συνημμένο
PDF icon Την σχετική διακήρυξη του Δημάρχου Δομοκού.
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment