Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με 8μηνη σύμβαση στο Δήμο Δομοκού.

Αριθμός Προκήρυξης: 
12141
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
12141
Ημερ/νία Λήξης: 
11/12/2015
Περιγραφή: 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθ. ΣΟΧ 2/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 Ο Δήμος  Δομοκού
Έχοντας υπόψη:
 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.      Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.      Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4.      Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5.      Την υπ΄ αριθμ. 84/31-3-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015».
6.      Το υπ’ αριθμ. 2813/65821/29-4-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Δομοκού, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7.      Την υπ' αριθμ. 16410/13-05-2015 Απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί έγκρισης σύναψης έξι (6) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο  Δομοκού.
8.      Το υπ’ αριθμ. 15146/21-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Δήμο Δομοκού.
9.      Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2886/τ.Β΄/20-12-2011) του Δήμου Δομοκού.
10.    Tην υπ’ αριθμ. 12062/22-9-2015 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού, της παρούσας ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δομοκού που εδρεύει στο Δομοκό  του Νομού Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
102
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
(Υπηρεσία Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης)
ΔΟΜΟΚΟΣ
ΔΕ
 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
1
103
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
(Υπηρεσία Ηλεκτρομηχανολογι-κών έργων και ενέργειας)
ΔΟΜΟΚΟΣ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
1
104
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης– Ύδρευσης – Άρδευσης  - Αποχέτευσης)
ΔΟΜΟΚΟΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(άδεια Γ΄κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
8 ΜΗΝΕΣ
1
105
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
(Υπηρεσία Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης)
ΔΟΜΟΚΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
8 ΜΗΝΕΣ
1
106
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
(Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης)
ΔΟΜΟΚΟΣ
ΥΕ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
1
107
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης)
ΔΟΜΟΚΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
1


Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Δομοκού ΕΔΩ

 
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment