Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (γυμναστηρίου) στην Ομβριακή

Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (γυμναστηρίου), στη Τ.Κ. Ομβριακής.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Προκηρύσσει ότι:

Την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄-11:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Ομβριακής θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου Γυμναστήριο της Τοπ. Κοιν. Ομβριακής.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη, ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως την συμπλήρωση δύο ετών.

Κατώτατο όριο μισθώματος και τιμή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα  [150,00] ΕΥΡΩ μηνιαίως.

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ΕΦΑΠΑΞ για κάθε μήνα από τον μισθωτή, στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού και όπου εδρεύει αυτή με βεβαιωτικό κατάλογο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία  πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, (α.) ασφαλιστική ενημερότητα, (β.) φορολογική ενημερότητα, (γ.) δημοτική ενημερότητα καθώς  (δ.)την αστυνομική ταυτότητα  (ε). Αντίγραφο Τίτλου σπουδών του Υπεύθυνου αρμόδιου που θα λειτουργήσει το Γυμναστήριο και (στ.) ως  εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, ποσού ίσου με το 1/10 του συνόλου των μισθωμάτων ήτοι: 360 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού μισθώματος που θα προκύψει από την δημοπρασία.

Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.

Σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 06-10-2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο .      

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-

Δομοκός 18/09/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

α/α Ο Αντιδήμαρχος
Πουτουρούδης Σταμάτης
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment