1η/2015 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)       
    
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 27η Ιανουαρίου 2015 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:         
       
α'    Προηγούνται..   
       
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.   
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010   
       
    ….   
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.   
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015
1ο     Αποδοχή ποσού 49.925,00€ για αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα. (Εισήγηση: Δήμαρχος – Οικονομική   Υπηρεσία)     1η
2ο     Έγκριση Α΄κατανομής έτος 2015, ποσού 23.342,26€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων. (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική   Υπηρεσία)    2η
3ο     Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: "Τσιμεντόστρωση οδού από οικία Σερέτη μέχρι οικία Καρβούνη Φωτίου στην Τ.Κ. Παλαμά. (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική  Υπηρεσία)    3η
4ο     Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ¨Κατασκευή Δημοτικού βόθρου και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Ομβριακής (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική  Υπηρεσία)    4η
5ο     Αντικατάσταση Προέδρου  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού, κας Ράρρα Βάγιας, λόγω παραίτησης. (Εισήγηση: Δήμαρχος)    5η
6ο     Έγκριση εγγραφής και  ετήσιας συνδρομής στο περιοδικό ¨Γεωργία - Κτηνοτροφία" (Εισήγηση: Δήμαρχος – Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης)    6η
7ο     Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων)    7η
8ο     Έγκριση μεταβολών  σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016 (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος– Γραφείο Παιδείας , Διαβίου Μάθησης και Πολιτισμού)    8η
9ο     Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού (ΣΧΕΤ: Η αριθμ 2/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής). (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)    9η
10ο     Έγκριση Συμψηφισμού Εγυητικής Επιστολής με οφειλόμενα μισθώματα για το Δημοτικό Κατάστημα Φιλιαδώνας. (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική   Υπηρεσία)    10η
11ο     Έγκριση της αριθμ 2/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, περί: ¨Εγκρισης της υπ΄αριθμ 16 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής  Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή  για την ¨Προκήρυξη Οικονομικών ενισχύσεων έτους 2014¨ (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. – Γραφείο Κληροδοτημάτων)    11η
12ο     Έγκριση της αριθμ 201/2014 απόφασητης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, περί: "Εξέταση της αριθμ.15/2014 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κ. Α. Υφαντή που αφορά στην Έγκριση σχεδίου Προκήρυξης Υποτροφιών Ακαδ. Έτους 2014-2015¨ (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. – Γραφείο Κληροδοτημάτων)    12η
13ο     Εγκριση της αριθμ 202/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, περί: "Εξέταση της αριθμ.13/2014 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή που αφορά για την αποπληρωμή τιμολογίων με αριθμό 8108 και 812 για δημοσιεύσεις στην εφημερίδα Έθνος για λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή¨(Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. – Γραφείο Κληροδοτημάτων)    13η
14ο     'Εγκριση της αριθμ 203/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, περί: ¨Εγκρισης Προϋπολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή έτους 2015¨(Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. – Γραφείο Κληροδοτημάτων)    14η
15ο     Έγκριση αμοιβής δικηγόρου κ Χρήστου Γιαταγάνα για την εξώδικη αντιμετώπιση που αφορά στην από 30/11/2014 γνωμοδότηση για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιαπατσάρη Αποστόλου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. – Προϊστάμενος Διοίκησης)    15η
16ο     Συγκρότηση της Επιτροπής, τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών Δημοτικών Υπαλλήλων, του άρθρου 28 παρ.1 "Παραλαβή υλικών" του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Απ.ΥΠΕΣΔΑ 11389/1993)  ύστερα απο διενέργεια κλήρωσης ΠΚ. 985/20-1-2014.    (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική   Υπηρεσία)      16η
17ο     Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών και αξιολόγηση αυτών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980. (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική   Υπηρεσία)    17η
18ο     Ανάδειξη (διενέργεια κλήρωσης ) ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή των άρθρων 67 παρ.1 και 70  του Π.Δ 28/1980  "Παραλαβή Προμηθειών Εργασιών και Μεταφορών" μαζί με τους αντίστοιχα ήδη κληρωθέντες υπαλλήλους.      (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική   Υπηρεσία)    18η
19ο     Συγκρότηση της Επιτροπής (διενέργεια κλήρωσης Π.Κ. 982/15) του άρθρου 15 παρ.2 του Π΄Δ. 28/1980 για την παραλαβή Έργων συνολικού προϋπολογισμού μέχρι€: 7.219,36 με Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική  Υπηρεσία)    19η
20ο     Συγκρότηση Επιτροπής για τη συντήρηση επισκευή οχημάτων του Δήμου -  Ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή ανταλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων. (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική   Υπηρεσία)    20η
21ο     Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης - διάθεση πιστώσεων για:  Εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2015.   (Εισήγηση: Δήμαρχος)    21η
22ο     Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης  - διάθεση πιστώσεων για:  Εορτασμό της Τοπικής Επετείου 7ης Μαρτίου 1878 που διενεργείται στην Τ.Κ. Παλαμά.    (Εισήγηση: Δήμαρχος)                22η
23ο     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 (Εισήγηση: Δήμαρχος)         23η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ       
       
Νικόλαος Καλημέρης
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment