Συνεδριάζει την Παρασκευή 29η Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

Συνεδριάζει την Παρασκευή 29η Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    7η / 2013   
       
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)       
       
Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την: 29η Μαρτίου 2013 ημέρα: Παρασκευή   και ώρα: 18:00 στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:          
       
α'    Προηγούνται..   
       
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.   
       
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.   
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010   
       
    ….   
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.   
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2013 
1ο     Ενημέρωση - Λήψη απόφασης για καθορισμό μέτρων είσπραξης οφειλών, προς το Δήμο Δομοκού.                                                                                                                    (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    62η
2ο     Έγκριση διενέργειας προμηθειών - εργασιών και καθορισμός των τρόπων διενέργειάς των.                                                                                                                                                        (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    63η
3ο     Ανανέωση Σύμβασης εισπράξεων ταχυπληρωμής τελών, αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων επί πιστώσει και ταχυμεταφοράς πόρτα - πόρτα.                                                                                                                                 (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    64η
4ο     Αποδοχή συμμετοχής δαπάνης ποσού 26.706,68 € για τη χορήγηση νέας παροχής σε υδρευτική γεώτρηση ισχύος 250 KVA (Νο 7) για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης στην Τ.Κ. Βαρδαλή (θέση "ΠΑΛΑΜΟΥΡΙ").                                                                                                                                (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    65η
5ο     Αποδοχή συμμετοχής δαπάνης ποσού 913,31 € για την επαύξηση ισχύος από 15 KVA (Νο 1) σε 35 KVA (No 3) της παροχής με αριθμό 42305578-01 που αφορά το Δημοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου.                                                                                                                         (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    66η
6ο     Αποδοχή συμμετοχής δαπάνης ποσού 792,99 € για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25 KVA (Νο 2) της παροχής με αριθμό 42318266 που αφορά το Αναψυκτήριο Νέου Μοναστηρίου.                                                                                                                         (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    67η
7ο     Αποδοχή συμμετοχής δαπάνης ποσού 3.424,47 € για τη μονιμοποίηση εργοταξιακής παροχής και επαύξηση ισχύος από 15 KVA (Νο 1) σε 85 KVA (Νο 5) της παροχής με αριθμό 42318192 που αφορά τον Βιολογικό Καθαρισμό Αστικών λυμάτων του Δήμου Δομοκού.                                                                                                                         (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    68η
8ο     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τσιμενταύλακα στο Δ.Δ. Λεύκας", εργολαβίας ΕΔΕ: Τζοβάρας Φώτιος.                                                                                                     (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    69η
9ο     Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου "Διαμόρφωση δρόμων εντός οικισμού Παλαμάς", εργολαβίας ΕΔΕ: Νακόπουλος Κωνσταντίνος.                                                                                                                                                                               (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    70η
10ο     Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου "Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εκκάρας", εργολαβίας ΕΔΕ: Νακόπουλος Κωνσταντίνος.                                                                                                                                                                               (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    71η
11ο     Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Δομοκού με εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).                                                                                                                                                               (Εισήγηση: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού / Γραφείο Παιδικών Σταθμών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Δημούδης Δ.)    72η
12ο     Έγκριση εγγραφής του νηπίου Τερζίδου Στεφανία του Χρήστου στον Παιδικό Σταθμό Δομοκού του Δήμου Δομοκού για τη Σχολική Περίοδο 2012 - 2013.                                                                                                                (Εισήγηση: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού / Γραφείο Παιδικών Σταθμών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Δημούδης Δ.)    73η
13ο     Υπογραφή της Χάρτας Ισότητας των Δύο Φύλων - 3/2013 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού.                                         (Εισήγηση: Αρμόδιος Ατνιδήμαρχος: Σπ.Ματσαδές)    74η
14ο     Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων με ορισμό των μελών της και του Προέδρου της.                                                                                                                (Εισήγηση: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού / Γραφείο Πολιτικής Ισότητας των Φύλων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Δημούδης Δ.)    75η
15ο     Έγκριση Πρακτικής Άσκησης Ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε. του Τσαδήμα Χρόνη του Αθανασίου κατοίκου Λαμίας στο Γραφείο Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού.                                                                                                                                        (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.)    76η
16ο     Εκλογή δύο (2) μελών από τις παρατάξεις της μειοψηφίας κατά τη διαδικασία του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού, όταν λειτουργεί ως Πειθαρχικό Όργανο κατά το άρθρο 45 του Ν. 3979/2011.                                                                                                                                        (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.)    77η
17ο     Κατανομή ποσού 18.673,81 € από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων έτους 2013 (Β' Κατανομή).                                                                                                                         (Εισήγηση: Γραφείο Παιδείας - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    78η
18ο     Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ "Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Δομοκού" για το έτος 2013.                                                                                                            (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    79η
19ο     Μίσθωση αναψυκτηρίου στο χώρο του ΔΕΛΤΑ  Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου - 2/2013 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    80η
20ο     Μίσθωση κτήματος στη θέση "Δεκαεφτάρια" Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου - 1/2013 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    81η
21ο     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών,του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης καθώς και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δομοκούοικ.έτους 2013 - Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: 29/2013.                                                                                                    (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    82η
22ο     Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.  (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    83η
23ο     Έγκριση υπογραφής - εξουσιοδοτηση του Δημάρχου για υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Future Library  ( Ίδρυμα Νιάρχου)                                                   (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    84η
       
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ       
       
Χαράλαμπος Β. Λιόλιος       
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οτι χαζοτερο ως DS.....
Ο χαζουτσικος των 'μουγγων'
μπραβο τσιφτακο πανεμορφα τα θεματακια που εθεσες στο DS
ΚΑΤΣΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΝΑΝΑΚΙΑ!!
ΜΗ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙΣ ΤΖΑΜΠΑ ΡΕΥΜΑ ΧΟΡΤΑΣΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΤΗΝ ΣΚΑΡΜΙΤΣΑ!±!!!!