Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού την 27η Φεβρουαρίου

       Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού την 27η Φεβρουαρίου. Δείτε τη σχετική πρόσκλήση:

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    5η / 2013   
       
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)       
       
Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την: 27η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα: Τετάρτη   και ώρα: 17:00 στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:          
       
α'    Προηγούνται..   
       
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.   
       
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.   
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010   
       
    ….   
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.   
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2013 
1ο     Ανάδειξη (διενέργεια κλήρωσης ΠΚ. 578/13) ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή του Ν.3669/2008  "Παραλαβή Έργων" συνολικού προϋπ/σμού μέχρι €: 1.500.000,00.                                                                                                                                                               (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)    11η
2ο    Συγκρότηση της επιτροπής (διενέργεια κλήρωσης ΠΚ. 577/13) του άρθρου 64 παρ.14 του Π.Δ 28/1980 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1188/1981 για την "Παραλαβή 'Εργων" συνολικού προϋπ/σμού  μέχρι €: 7.219,36 με ΦΠΑ.                                                                                                                                                               (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)    12η
3ο    Ανάδειξη (διενέργεια κλήρωσης ΑΝ.606/13 ) ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή των άρθρων 67 παρ.1 και 70  του Π.Δ 28/1980  "Παραλαβή Προμηθειών Εργασιών και Μεταφορών" μαζί με τους αντίστοιχα ήδη κληρωθέντες υπαλλήλους.                                                                                                                                                           (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)    13η
4ο    Συγκρότηση της Επιτροπής, τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών Δημοτικών Υπαλλήλων, του άρθρου 28 παρ.1 "Παραλαβή υλικών" του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Απ.ΥΠΕΣΔΑ 11389/1993)  ύστερα απο διενέργεια κλήρωσης ΠΚ. 360/13.                                                                                                                                                                 (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)    14η
5ο    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957. (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)     15η
6ο    Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δομοκού. (Εισήγηση: Γραφείο Παιδείας - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    16η
7ο    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δομοκού στο Α'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης - Θεάτρων - Κινηματογράφων Νομού Φθιώτιδας για το έτος 2013. (Εισήγηση: Γραφείο Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων -Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    17η
8ο    Έγκριση καταστατικού του υπό ίδρυση Δικτύου με τίτλο "Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό - Αειφορία - Πολιτισμό" - Ορισμός δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών Μελών στη Γεν. Συνέλευση της Εταιρείας και ενός Υπαλλήλου ως Υπευθύνου του Δήμου. (Εισήγηση: Γραφείο Τουρισμού - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    18η
9ο    Έγκριση παράτασης του έργου: "ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ -ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    19η
10ο    Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΒΟΗΘΕΙΑΣ για τον ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ στις Δ.Ε: ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ, ΞΥΝΙΑΔΟΣ και ΔΟΜΟΚΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: INFO PLAN A.E. (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    20η
11ο    Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΕΜΠΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    21η
12ο    Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    22η
13ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΔ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΟΥΛΤΣΙΔΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    23η
14ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΤΖΟΒΑΡΑ ΦΩΤΙΟΥ (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    24η
15ο    Κατανομή ποσού €: 18.673,81 από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων έτους 2013 (Εισήγηση: Γραφείο Παιδείας - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    25η
16ο    Έγκριση ΕΚΤΑΚΤΗΣ επισχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές ποσού €: 5.000,00 από τους Κ.Α.Π. του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων έτους 2013 (Εισήγηση: Γραφείο Παιδείας - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    26η
17ο    Διαγραφή τελών ύστερα από την αριθ: 17/20-12-12 απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Φ.Δ. &Α.)  περί εξέτασης σχετικών αιτήσεων φορολογουμένων. (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    27η
18ο    Διαγραφή τελών €: 529,23 ύστερα από την αριθ: 7/18-7-12 απόφαση της (Ε.Ε.Φ.Δ. &Α.)  περί εξέτασης αιτήσεως του κου. Παπαδόπουλου Νικολάου κατοίκου Τ.Κ. Εκκάρας. (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    28η
19ο    Εξέταση αίτησης του κου.Ιωάννη Δ.Ζαφειρίου κατοίκου ΤΚ Δομοκού,για Διαγραφή τελών Ύδρευσης ποσού €: 1.646,79  (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    29η
20ο    Εξέταση αίτησης της κας. Αναστασίας Γ. Βασιλάκου κατοίκου Δ.Κ. Λαμίας, για Διαγραφή τελών Ύδρευσης ποσού €: 92,74  (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    30η
21ο    Εξέταση αίτησης του κου. Αθανασίου Ε. Μέρμηγκα κατοίκου Δ.Κ. Φαρσάλων, για Διαγραφή τελών Καθαριότητας ποσού €: 206,80  (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    31η
22ο    Εξέταση αίτησης του κου. Σπύρου Κ. Παπαντώνη κατοίκου Τ.Κ. Παναγιάς, για Διαγραφή τελών Άρδευσης ποσού €: 1.487,90  (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    32η
23ο    Εξέταση αίτησης του κου. Κων/νου Λ. Σκάρλα κατοίκου Τ.Κ. Μελιταίας, για Διαγραφή τελών Καθαριότητας και Τ.Α.Π. ποσού €: 50,80 και 11,15  (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    33η
24ο    Εξέταση αίτησης της κας. Ελευθερίας Α. Αυγέρη κατοίκου Τ.Κ. Πετρωτού, για Διαγραφή τελών Βοσκής ποσού €: 60,20 (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    34η
25ο    Εξέταση αίτησης του κου. Μιχαήλ Δ. Τσουτσουλόπουλου κατοίκου Τ.Κ. Δομοκού, για Διαγραφή τελών Ύδρευσης ποσού €: 13,61 (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    35η
26ο    Εξέταση αίτησης του κου. Ιωάννη Κ. Κολοβού κατοίκου Τ.Κ. Πετρωτού, για Διαγραφή τελών Ύδρευσης ποσού €: 222,16 (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    36η
27ο    Εξέταση αίτησης του κου. Κων/νου Θ. Αυγέρη κατοίκου Τ.Κ. Πετρωτού, για Διαγραφή τελών Βοσκής και Καθαριότητας, ποσών €: 117,06 και 82,17 (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    37η
28ο    Εξέταση αίτησης της κας. Αναστασίας Χ. Λαχανά κατοίκου Τ.Κ. Δομοκού, για Διαγραφή τελών Καθαριότητας ποσού €: 122,40 και 11,15  (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    38η
29ο    Εξέταση αίτησης του κου. Χρήστου Ε. Αρβανίτη κατοίκου Τ.Κ. Νεοχωρίου, για Διαγραφή τελών Καθαριότητας ποσού €: 9,18  (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    39η
30ο    Εξέταση αίτησης του κου. Ιωάννη Κ. Χαλεπλή κατοίκου Τ.Κ. Μαντασιάς, για Διαγραφή τελών Καθαριότητας ποσού €: 26,76  (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    40η
31ο    Εξέταση αίτησης του κου. Νικολάου Α. Κουλτούκη κατοίκου Τ.Κ. Πετρωτού, για Διαγραφή τελών Βοσκής, ποσού €: 6,51  (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    41η
32ο    Εξέταση αίτησης ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΘ/ΔΑΣ για Απαλλαγή τελών ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    42η
33ο    Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης - διάθεση πιστώσεων για:  Μεταφορά αντιπροσωπίας στην αδελφοποιημένη Πόλη ΤΟΥΤΖΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.  (Εισήγηση: Γραφείο Δημάρχου - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    43η
34ο    Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης - διάθεση πιστώσεων για:  Εορτασμό της Αποκριάς 2013.   (Εισήγηση: Γραφείο Δημάρχου -Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    44η
35ο    Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης  - διάθεση πιστώσεων για:  Εορτασμό της Τοπικής Επετείου 7ης Μαρτίου 1878 που διενεργείται στην Τ.Κ. Παλαμά.   (Εισήγηση: Γραφείο Δημάρχου -Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    45η
36ο    Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης - διάθεση πιστώσεων για:  Εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821.  (Εισήγηση: Γραφείο Δημάρχου - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    46η
37ο    Έγκριση εκποίησης ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ της Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου με Δημοπρασία - Ορισμός (διενέργεια κλήρωσης) δύο δημοτικών συμβούλων ως Μελών της Επιτροπής Καθορισμού του Τιμήματος Εκποίησης, της παρ.5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 (Εισήγηση: Γραφείο Περιουσίας - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    47η
38ο    Έγκριση καταστροφής ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ  του Κληροδοτήματος Κ. Υφαντή της Τ.Κ. Περιβολίου - Ορισμός (διενέργεια κλήρωσης ) δύο δημοτικών συμβούλων της Πλειοψηφίας και ενός της Μειοψηφίας  ως Μελών της Επιτροπής Γνωμοδότησης της παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 (Εισήγηση: ΑΤΣ: 131/2012  Τ.Κ. Περιβολίου)    48η
39ο    Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ της Κωνσταντίνας Ηλ. Πετροπούλου κατοίκου Νέου Μοναστηρίου στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού.                                                                                                                                        (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ)    49η
40ο    Έγκριση σύναψης δημόσιας  σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη, ύστερα από δημοπρασία, για τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. του ΧΥΤΑ Δομοκού, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων  υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου. (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    50η
41ο    Ορισμός δύο (2) Μελών στο Σύνδεσμο με την επωνυμία "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" Άρθρο 2 ΦΕΚ.1861/τ.β'/13-6-2012)  (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία  -Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    51η
42ο    Τροποποίηση των όρων μίσθωσης που αφορά στο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της Εταιρίας COSMOTE στην Τ.Κ. Φιλιαδώνας. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    52η
43ο    Εξέταση αίτησης του κου. Κων/νου Σπ. Καλτσουκαλά μισθωτή του Καταστήματος "Καφέ Μπαρ-Οβελιστήριο" στην Τ.Κ. Σοφιάδας, που αφορά στην παράταση της εκμίσθωσης. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    53η
44ο    Εξέταση αίτησης της Μ.Κ.Ο. ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παραχώρηση αίθουσας στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φιλιαδώνας. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)    54η
45ο    Έγκριση επιστροφής παραβόλου ποσού €: 900,00 στον υπήκοο Αλβανίας κ. MALKO FATOS του RAPI ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)     55η
46ο    Απόδοση κυριότητας του αριθ.293 οικοπέδου εμβαδού 430,80 m2 στην κα. Πολυμεροπούλου Φωτεινή συζ. Αθανασίου Μακρυγιάννη κατοίκου Βουζίου. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)     56η
47ο    Έγκριση αγοράς αυτοκινήτου από τον Ο.Δ.Υ.Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 24/167/7-12-2012.(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)     57η
48ο    Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου Δομοκού οικ.έτους 2013.Απόφαση Οικ.Επιτροπής: 2/13/12-2-2013.(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)     58η
49ο    Εγκριση διενέργειας προμηθειών - εργασιών καθορισμός του τρόπου διενέργειας - ανάθεση σε προμηθευτές  .(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)     59η
       
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ       
       
       
Χαράλαμπος Β. Λιόλιος 
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment